قصه بلاگ

در تنهایی یا قصه میخوانم, یا قصه میگویم, گفته هایم را بخوان

قصه بلاگ

در تنهایی یا قصه میخوانم, یا قصه میگویم, گفته هایم را بخوان

بهار اومد

اما باغبون به گلش سر نزده

نکنه مترسکها دوره اش کرده باشن؟


یک شنبه, ١۵ فروردین ١٣٩۵, ٢٢و٢٧

-----------